Top 5 bratislavských podnikov vhodných na biznis obed

Keď chceme rie­šiť uzat­vá­ra­nie nových zmlúv, spon­zo­ring a spo­lu­práce s par­tnermi, stret­nu­tie pri jedle alebo káve je zvy­čajne prvou voľ­bou. Káva však nie­kedy až prí­liš nefor­málna, rýchla a málo nóbl. Pozva­nie do reštau­rá­cie môže na kli­enta či poten­ciál­neho par­tnera zapô­so­biť lep­ším doj­mom. Záro­veň posky­tuje viac času na pre­kon­zul­to­va­nie všet­kého, čo treba.

Čo môže byť sofistikovanejšie, než pravé japonské sushi. Táto voľba je vhodná, ak je tvojim partnerom niekto, kto vyzerá, že preferuje ľahkú zdravú stravu. Zaujímavé môže byť vziať na sushi podnikateľa z Ázie, no zároveň riskuješ, že ho málo autentickým japonským jedlom urazíš. Preto vsaď na istotu a zober ho napríklad do bratislavského sushi baru Edokin v Cubicone alebo v Bory Mall, kde si na príprave poctivého jedla dajú záležať.

Viac sa dozvieš v článku.