Pohľad do kuchyne slo­ven­skej sushi reštau­rá­cie, za ktorú by sa nehan­bilo ani Tokio

Pri dneš­nom trende bur­grov a bel­gic­kých hra­no­liek môže byť ťažké pre­sa­diť sa na Slo­ven­sku s nie­čím iným. Obľú­be­nej sieti sushi reštau­rá­cií EDO-KIN sa však poda­rilo uchmat­núť si miesto na výslní. Vďačí za to ume­niu pri­pra­viť auten­tické a ele­gantné sushi, za ktoré by sa nehan­bili ani v naj­väč­ších sve­to­vých met­ro­po­lách. Nazri s nami do kuchyne.

Intímne prít­mie, prí­rodné mate­riály a mini­ma­lis­tický ázij­ský štýl. To je dizajn zeno­vej oázy EDO-KIN, v bra­ti­slav­skom Cubi­cone. Nesa­daj si však, pre­tože sa ideme pozrieť na vyhlá­se­ného miest­neho sus­hi­maj­stra v akcii!

Gas­tro­no­mické zážitky tu má na sve­domí Adam Her­go­vits, ktorý sa v remesle zdo­ko­na­ľuje už osem rokov. K ázij­skej kuchyni sa dostal úpl­nou náho­dou, no zrejme to bol osud. Dnes totiž nie­len, že dostáva do kolien zákaz­ní­kov svo­jím lahod­ným jed­lom, ale vytvára sushi menu, nasta­vuje filo­zo­fiu a školí zamest­nan­cov pre celú sieť reštau­rá­cií EDO-KIN.

Viac sa dozviete v článku na portáli Startitup.